Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (dále obvykle označované jen jako "údaje") zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu, a služeb na nich nabízených.

Podle čl. 4 č. 1 nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), se "zpracováním" rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování, pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování či kombinování, omezování, výmaz nebo likvidace prováděné s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli.

Následující zásady ochrany osobních údajů vás mají informovat zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu zpracování těchto údajů, ať už pod naší vlastní kontrolou, nebo ve spojení s jinými subjekty. Níže vás také informujeme o komponentách třetích stran, které využíváme k optimalizaci našich webových stránek a zlepšení uživatelského komfortu, což může vést k tomu, že uvedené třetí strany rovněž zpracovávají údaje, které shromažďují a kontrolují.

Naše zásady ochrany osobních údajů mají následující strukturu:

I. Informace o nás jako správcích vašich údajů
II. Práva uživatelů a subjektů údajů
III. Informace o zpracování údajů


I. Informace o nás jako správcích vašich údajů


Stranou odpovědnou za tyto webové stránky ("správce") pro účely zákona o ochraně osobních údajů je:


AQ audio studio s.r.o., Severní 452, 78401 Červenka, IČ: 29388082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C 45648.


II. Práva uživatelů a subjektů údajů


Pokud jde o zpracování údajů, které bude podrobněji popsáno níže, mají uživatelé a subjekty údajů právo:

  • na potvrzení, zda jsou údaje, které se jich týkají, zpracovávány, na informace o zpracovávaných údajích, na další informace o povaze zpracování údajů a na kopie údajů (srov. také čl. 15 GDPR);
  • na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů (srov. také čl. 16 GDPR);
  • na okamžité vymazání údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 DSGVO), případně, pokud je další zpracování nezbytné podle čl. 17 DSGVO. 17 odst. 3 GDPR, na omezení uvedeného zpracování podle čl. 18 GDPR;
  • obdržet kopie údajů, které se jich týkají a/nebo které poskytli, a nechat si je předat jiným poskytovatelům/správcům (srov. také čl. 20 GDPR);
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává správce v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).


Kromě toho je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým údaje zpřístupňuje, o všech takových opravách, výmazech nebo omezeních jejich zpracování podle čl. 16, 17 odst. 1, 18 GDPR. Tato povinnost však neplatí, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Uživatelé nicméně mají právo na informace o těchto příjemcích.


Stejně tak je podle čl. 21 GDPR mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitku proti budoucímu zpracování jejich údajů správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přípustná je zejména námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.


III. Informace o zpracování údajů


Vaše údaje zpracovávané při používání našich webových stránek budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uchovávání, pokud jejich vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání nebo pokud není dále stanoveno jinak.


Cookies


a) Soubory cookie relace


Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání dat, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Tyto soubory cookie zpracovávají určité specifické informace o vás, jako je váš prohlížeč, údaje o poloze nebo IP adresa.


Díky tomuto zpracování jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, což nám například umožňuje zobrazovat naše webové stránky v různých jazycích nebo nabízet funkci nákupního košíku.


Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud tyto soubory cookie slouží ke shromažďování údajů pro zahájení nebo zpracování smluvních vztahů.


Pokud zpracování neslouží k zahájení nebo vyřízení smluvního vztahu, spočívá náš oprávněný zájem ve zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právním základem je pak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Po zavření prohlížeče se tyto soubory cookie relace vymažou.


b) Soubory cookie třetích stran


V případě potřeby mohou naše webové stránky používat také soubory cookie společností, se kterými spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo zlepšování funkcí našich webových stránek.


Podrobnosti, zejména právní základ a účel takového shromažďování a zpracování údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie třetími stranami, naleznete v následujících informacích.


c) Zakázání souborů cookie


Používání souborů cookie můžete odmítnout změnou nastavení svého prohlížeče. Stejně tak můžete pomocí prohlížeče odstranit již uložené soubory cookie. Potřebné kroky a opatření se však liší v závislosti na používaném prohlížeči. V případě jakýchkoli dotazů použijte funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k vašemu prohlížeči, případně se obraťte na jeho výrobce s žádostí o podporu. Nastavení prohlížeče nemůže zabránit ukládání tzv. flash cookies. Místo toho je třeba změnit nastavení přehrávače Flash. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, závisí také na používaném přehrávači Flash. V případě dotazů použijte funkci nápovědy nebo se obraťte na dokumentaci k přehrávači Flash, případně na jeho výrobce, který vám poskytne podporu.


Pokud zabráníte instalaci souborů cookie nebo ji omezíte, nemusí být všechny funkce na našich stránkách plně použitelné.


Zákaznický účet/registrace


Pokud si u nás prostřednictvím našich webových stránek vytvoříte zákaznický účet, použijeme údaje, které jste zadali při registraci (např. vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), výhradně pro služby vedoucí k vašemu případnému zadání objednávky nebo uzavření jiného smluvního vztahu s námi, k vyřízení takových objednávek nebo smluv a k zajištění péče o zákazníky (např. abychom vám mohli poskytnout přehled vašich předchozích objednávek nebo vám mohli nabídnout funkci seznamu přání). Ukládáme také vaši IP adresu a datum a čas vaší registrace. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám.


Během procesu registrace bude získán váš souhlas s tímto zpracováním vašich údajů s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. Námi shromážděné údaje budou použity výhradně k poskytnutí vašeho zákaznického účtu.


Pokud udělíte souhlas s tímto zpracováním, bude se na vás vztahovat čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je právním základem pro toto zpracování.


Pokud má zřízení zákaznického účtu vést také k zahájení smluvního vztahu s námi nebo k plnění stávající smlouvy s námi, je právním základem pro toto zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinky do budoucna. Stačí nás informovat o tom, že souhlas odvoláváte.


Dříve shromážděné údaje pak budou vymazány, jakmile jejich zpracování již nebude nutné. Musíme však dodržet veškeré lhůty pro uchovávání údajů vyžadované daňovým a obchodním právem.


Newsletter


Pokud se zaregistrujete k odběru našeho bezplatného newsletteru, budou nám zaslány údaje, které od vás za tímto účelem požadujeme, tj. vaše e-mailová adresa a případně vaše jméno a adresa. Ukládáme také IP adresu vašeho počítače a datum a čas vaší registrace. Během procesu registrace získáme váš souhlas se zasíláním tohoto newsletteru a typem obsahu, který bude nabízet, s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. Shromážděné údaje budou použity výhradně k zasílání newsletteru a nebudou předány třetím stranám.


Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Svůj předchozí souhlas se zasíláním tohoto newsletteru můžete odvolat podle čl. 7 odst. 3 GDPR s budoucí účinností. Stačí nás informovat o tom, že souhlas odvoláváte, nebo kliknout na odkaz pro odhlášení z odběru obsažený v každém newsletteru.


Kontakt


Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje použity za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje musíme mít k dispozici, abychom mohli zpracovat a zodpovědět váš dotaz; jinak na něj nebudeme moci odpovědět v plném rozsahu nebo vůbec.


Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Vaše údaje budou vymazány, jakmile plně odpovíme na váš dotaz a nebude existovat žádná další zákonná povinnost vaše údaje uchovávat, například pokud z nich vyplynula objednávka nebo smlouva.


Google-Maps


Naše webové stránky používají k zobrazení naší polohy a k navigaci Mapy Google. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).


Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí.


Google zaručuje, že při zpracování údajů ve Spojených státech bude dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů.


Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určitá písma, je při každém přístupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem Google v USA.


Pokud přistupujete ke komponentám Google Maps integrovaným do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím vašeho prohlížeče do vašeho zařízení soubor cookie. Vaše uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovány za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření popisu trasy. Nemůžeme zabránit tomu, aby společnost Google používala servery v USA.


Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.


Tímto připojením ke společnosti Google může společnost Google zjistit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu jsou pokyny přenášeny.


Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v části o souborech cookie výše.


Používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google se navíc řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.


Google Terms of Use  for Google Maps


Společnost Google také nabízí další informace na adrese:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy